Handelsbetingelser for Hands A/S.

Nedenstående udgør de generelle handelsbetingelser for konsulent- og projektleverancer fra:

Hands A/S

Nørreport 26 D, 3. sal
8000 Aarhus C
CVR-nummer: 41810068

Vi anbefaler, at du som kunde læser betingelserne grundigt igennem inden et køb. Har du spørgsmål, eller ønsker du at få et eller flere punkter uddybet, er du velkommen til at kontakte os via mail på hello@wearehands.dk eller pr. telefon på +45 7174 1747.

1. Indledning

De generelle handelsbetingelser, der fremgår af dette dokument, gør sig gældende for alle projekter, som udføres af Hands A/S (herefter "Hands") på vegne af en kunde (herefter "Kunden"), til sammen kaldet "Parterne".

Medmindre andet er udtrykkeligt og skriftligt aftalt mellem Hands og Kunden, er nærværende handelsbetingelser gældende for, og udgør aftalegrundlaget for:

- Alle prisoverslag og tilbud fra Hands til Kunden
- Alle godkendelser, bekræftelser og accept af opgaver givet af Hands til Kunden
- Alle aftaler, der indgås på baggrund af sådanne tilbud eller bekræftelser, herunder aftaler indgået mellem Kunden og tredjepart via Hands

Ved bekræftelse af en ordre via mail, telefon eller personligt fremmøde, bekræfter Kunden at have læst og accepteret disse betingelser.

2. Produktet

Hands er et bureau med speciale i digitalisering af multibrand-butikker. Vi rådgiver om digitale butiksløsninger, databearbejdelse, systemintegrationer, lagerstyring, automatiseret marketing, kundeklubber, håndtering af persondata og meget mere, ligesom vi udarbejder hjemmesider, opsætter click & collect-løsninger, scanningssystemer, lagerstyringssystemer og – ikke mindst – webshops.

Vi samarbejder med et stort netværk af leverandører (herefter "Leverandøren") inden for alt fra fragtfirmaer til udbydere af POS- og CMS-systemer og agerer således bindeleddet mellem Kunden og leverandøren af den tekniske tjeneste. I visse tilfælde er ydelsen hos Leverandøren købt via Hands, der således håndterer den løbende fakturering mellem Leverandøren og Kunden.

Ovenstående er herefter benævnt "Produktet".

3. Aftaleindgåelse

Tilbud afgivet af Hands er kun gældende, når de foreligger skriftligt, og da kun i 30 dage fra tilbuddet er givet.

Et tilbud kan bortfalde, såfremt betingelserne, priserne eller de tekniske krav til et givent system eller tjeneste ændres fra Leverandørens side.

Bekræftelse på et tilbud kan afgives af Kunden uden særlige formkrav.

Hands forbeholder sig retten til at foretage ændringer i den aftalte leverance indtil leveringstidspunktet, så længe Kunden – som minimum – opnår det aftalte, herunder den aftalte funktionalitet og ydelse af Produktet.

Alene det i tilbuddet og/eller bekræftelsen herpå definerede indhold, såsom projektbeskrivelse, kravspecifikation eller lignende, kan af Kunden bruges som aftalegrundlag for leverancen.

Integrationsbehov til eksisterende produkter skal være skriftlig oplyst af Kunden forud for arbejdets påbegyndelse. Såfremt Kunden har særlige forventninger eller krav til resultatet af de ydelser, Hands skal levere i henhold til Parternes aftale, er Kunden ansvarlig for, at disse krav eller forventninger er klargjort for Hands. I modsat fald skal Hands blot levere de aftalte ydelser.

Ønsker Parterne undervejs i projektet at ændre leverancen, hvad enten det er i indhold, leveringstidspunkt eller lignende, og kan der opnås enighed herom, skal dette bekræftes skriftlig af Parterne.

4. Parternes forpligtelser

Det påhviler Parterne hver især på loyal vis at opfylde den indgåede aftale.

Hands' forpligtelser
Hands er til enhver tid forpligtet til at:

- Yde Kunden den fornødne rådgivning for at opnå det mellem Parterne aftalte
- Stille kvalificerede ressourcer til rådighed for udførelsen af de aftalte opgaver. Hands er til enhver tid berettiget til at udskifte ressourcer, herunder navngivne ressourcer, der måtte være allokeret til opfyldelse af en bestemt aftale, med en tilsvarende ressource.

Kundens forpligtelser
Kunden er til enhver tid forpligtet til at:

- Bidrage med de ressourcer og oplysninger, der er nødvendige for at Hands kan udføre den mellem Parterne aftalte opgave
- Udpege en kontaktperson, som Hands kan have den løbende dialog med, og som kan agere som den projektansvarlige for Kunden. Kunden bemyndiger derved den projektansvarlige til i enhver henseende at kunne disponere med bindende virkning for Kunden over for Hands, herunder til at afgive ordrer samt til at ændre allerede indgåede aftaler.

5. Priser og betaling

Alle oplyste priser er angivet i danske kroner og er eksklusive moms, medmindre andet er angivet.

Hands fakturerer som udgangspunkt kvartalsmæssigt og løbende. Visse opgaver afregnes forskudt heraf og vil blive faktureret når arbejdet er udført eller når et aftalt mål nås. I tilfælde af abonnementsydelser med løbende fakturering, sker fakturering som udgangspunkt månedligt, medmindre andet er aftalt. Betalingsfristen er i alle tilfælde 14 dage netto.

I de tilfælde, hvor Hands står for viderefakturering mellem Kunden og en Leverandør, kan fakturering ske både månedligt og kvartalsmæssigt. Dette afhænger af den valgte Leverandør og dennes faktureringsbestemmelser, der således vil være gældende i forholdet mellem Hands og Kunden.

I forbindelse med indgåelse af en abonnementsaftale oplyses opstartsomkostninger og priser på den løbende drift, herunder priser for abonnement, eventuelle licenser fra tredjeparter mv. i det omfang, at dette er oplyst til Hands fra Leverandøren.

Manglende betaling
Ved betaling efter betalingsfristen er Hands berettiget til at kræve renter fra forfaldsdato med 2% pr. måned, eller den højeste lovlige rente, alt efter hvilken der er lavest. Hands er ligeledes berettiget til at kræve rykkergebyr på DKK 100 pr. rykker. I tilfælde af manglende betaling, udsender Hands maksimalt tre rykkerskrivelser – herefter overgives sagen til inkasso og yderligere omkostninger må forventes.

Ved manglende betaling er Hands berettiget til uden yderligere varsel at ophæve aftalen mellem Parterne, herunder at afbryde forbindelse til tjenester, servere eller integrationer, som stilles til rådighed af Hands for Kunden, jf. nærmere nedenfor i pkt. 11.

Medgået tid
Medmindre andet er aftalt, er Hands berettiget til at fakturere Kunden for de udførte ydelser på baggrund af det faktisk opgjorte tidsforbrug.

Hands' timepris for frontend, design, projektledelse og diverse udført arbejde er DKK 950 ekskl. moms i timen.

Hands' timepris for udvikling er DKK 1.350 ekskl. moms i timen.

De af Hands oplyste timepriser tager ikke højde for krav om at hele eller dele af opgaven skal udføres uden for normal arbejdstid, og merbetaling kan således forekomme, såfremt dette er relevant for Kunden. Såfremt arbejdet skal udføres af en Leverandør, er den pågældende Leverandørs timepriser som oplyst til Kunden gældende, og Kunden faktureres herfor.

Såfremt en opgave ikke kan udføres til en fast pris, kan der afgives et estimat. Et sådant estimat er baseret på Kundens oplysninger og Hands' viden om projektet på tidspunktet for aftalens indgåelse og estimatets afgivelse og er således ikke bindende for Hands. Såfremt et estimat overskrides væsentligt, skal Kunden informeres herom, således at Parterne kan drøfte eventuelle tilretninger af opgaven. Ønsker Kunden på den baggrund arbejdet indstillet, skal dette straks meddeles skriftligt til Hands og Kunden betaler i så fald alene for det arbejde, der er udført indtil Hands' modtagelse af anmodningen.

Fast pris
Såfremt der mellem Parterne er aftalt en fast pris, er prisen baseret på de oplysninger og beskrivelser, Kunden har forsynet Hands med forud for aftalens indgåelse. Såfremt Hands efterfølgende bliver opmærksom på forhold, som må formodes at få indvirkning på opgavens omfang, og som Hands ikke selv burde have haft kendskab til eller været opmærksom på ved fastsættelse af prisen, skal Hands meddele Kunden, hvilke konsekvenser oplysningerne får for den aftalte pris. Ønsker Kunden på den baggrund arbejdet indstillet, skal dette straks meddeles skriftligt til Hands og Kunden betaler i så fald alene for det arbejde, der er udført indtil Hands' modtagelse af anmodningen, dog højst den aftalte pris.

6. Levering og leveringstid

Tidspunktet for levering aftales mellem Parterne. Delleverancer kan finde sted.

Forsinkelse
Såfremt forsinkelse skyldes Kundens manglende oplysninger, data eller andet dokumentationsmateriale, foreligger der ikke forsinkelse.

Såfremt forsinkelse skyldes forhold hos Leverandøren, som Hands ikke har indvirkning på eller – på tidspunktet for aftalens indgåelse – kunne have forudset, foreligger der ikke forsinkelse.

Såfremt én af Parterne indser, at der vil opstå forsinkelse, påhviler det Parten at meddele dette til den anden Part hurtigst muligt. Det påhviler herefter Parterne at søge forsinkelsen og eventuelle konsekvenser heraf begrænset mest muligt.

7. Fortrydelsesret og annullering

Det er ikke muligt for Kunden at fortryde aftalen, når ordren er modtaget hos Hands. Annullering af en opgave kan således alene ske med Hands' skriftlige godkendelse eller i tilfælde af reklamation, jf. nedenfor i pkt. 8.

Opsigelse af abonnementsaftaler
Ved abonnementsydelser har Kunden mulighed for at opsige abonnementsaftalen med et opsigelsesvarsel på løbende måned + 3 måneder. Opsigelse skal ske skriftligt til Hands.

Såfremt abonnementsaftalen udbydes af en Leverandør, og Leverandøren opererer med et længere opsigelsesvarsel end anført ovenfor, er Kunden forpligtet til bære omkostningerne forbundet hermed i hele Leverandørens opsigelsesperiode og således friholde Hands for ethvert krav.

Såfremt Hands afbryder samarbejdet med en Leverandør af abonnementsydelser eller udskifter én Leverandør med en anden, er Hands berettiget til at opsige Kundens nuværende abonnementsaftale med 1 måneds varsel.

8. Reklamation

Ved levering af Produktet er Kunden forpligtet til at sikre sig, at det leverede er som aftalt. Hvis dette ikke er tilfældet, skal Kunden – såfremt Kunden vil påberåbe sig manglen – reklamere senest 14 dage efter at manglen er konstateret eller burde være konstateret. Ved for sen reklamation har Kunden ingen ret til vederlagsfri afhjælpning eller krav i øvrigt.

Reklamation kan ske pr. mail, pr. telefon eller ved personligt fremmøde og skal ledsages af en beskrivelse af hvori fejlen eller manglen består.

Hvis Kunden reklamerer inden for den angivne frist, og hvis manglen ligger inden for hvad Hands burde have opfyldt, er Hands forpligtet til at påbegynde afhjælpning af manglen snarest muligt efter modtagelse af de oplysninger og data, som er nødvendige for at kunne afhjælpe manglen.

Hvis det konstateres, at afhjælpning ikke er mulig inden for rimelige økonomiske eller tidsmæssige rammer, kan Hands i stedet - til fuld og endelig afgørelse – tilbyde Kunden et forholdsmæssigt afslag i prisen.

Viser det sig, at fejlen eller manglen skyldes Kundens forhold, herunder forkert anvendelse af Produktet, er Hands berettiget til at kræve fuld betaling for den tid, de har brugt på at afhjælpe fejlen. Afregning sker i henhold til Hands' almindelige timepriser, jf. pkt. 5.

9. Ansvarsbegrænsning

Kunden kan alene gøre krav på de rettigheder, der udtrykkeligt er anført i disse handelsbetingelser, eller som følger af deklaratoriske lovregler.

Hands indestår for, at det bestilte Produkt vil blive leveret på professionel og faglig vis, men giver ingen garanti for, at Produktet vil føre til et bestemt resultat for Kunden.

Kunden er indforstået med, at der med tekniske tjenester som Produktet kan forekomme mindre fejl og uhensigtsmæssigheder, ligesom der i perioder kan opleves nedbrud, som hverken Kunden, Hands eller Leverandøren har indflydelse på.

Hands hæfter, uanset på hvilket grundlag et krav rejses, ikke for indirekte tab eller følgeskader, herunder driftstab, manglende omsætning, tab af data eller lignende. I tilfælde af nedbrud eller manglende funktionalitet hos en Leverandør, er Hands ikke forpligtet til at yde kompensation. Ved implementering af Produktet kan der være en indkøringsfase på 14 dage, i hvilken Hands foretager de nødvendige tilretninger og ændringer. Hands er ansvarsfri for ethvert tab som følge af de deraf følgende driftsstop i denne indkøringsfase.

Hands fraskriver sig ethvert ansvar for tab, der måtte opstå som følge af, at Hands stiller rådgivning til rådighed for opgaver, hvor den overordnede projektering, udførelse og struktur styres af Kunden eller tredjemand.

Hands' ansvar og eventuelle økonomiske kompensation er – uanset ovenstående og for ethvert tab eller skade – beløbsmæssigt begrænset til det beløb, som Kunden har betalt for ydelsen.

Hands har produktansvar i henhold til den til enhver tid gældende ufravigelige lovgivning herom. Herudover påtager Hands sig intet produktansvar.

10. Force majeure

Hands er i intet tilfælde ansvarlig for mangler, forsinkelse eller andre skader, hvis sådanne skyldes forhold, som Hands ved aftalens indgåelse ikke burde have påregnet, herunder krig, terror, hærværk, brand, pandemi, blokade, beslaglæggelse, mobilisering, import- og eksportrestriktioner, politiske uroligheder, strejke, lockout, valutarestriktioner, mangel på arbejdskraft eller vareleverancer, usædvanlige naturbegivenheder, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører eller lignende.

11. Ejendomsforbehold

Produktet er solgt med ejendomsforhold og er således Hands' ejendom indtil Kunden har betalt hele købesummen med tillæg af eventuelle renter og omkostninger, som måtte være påløbet grundet Kundens manglende rettidige betaling.

12. Lovlighed

Produktet må alene benyttes til lovlige formål og enhver brug af Produktet er Kundens ansvar. Hands har således intet ansvar for rigtigheden af de data, der anvendes i Produktet, eller om Produktet anvendes i strid med gældende lov, herunder til at krænke tredjemands immaterielle rettigheder eller behandle persondata uden lovlig hjemmel. Kunden er forpligtet til at friholde Hands for ethvert krav, som måtte opstå som følge af Kundens forhold.

Såfremt Hands bliver opmærksom på, at Kunden udøver ulovlige aktiviteter, vil Hands være berettiget til at ophæve aftalen med omgående virkning, ligesom Hands vil være berettiget til at foretage anmeldelse til de relevante myndigheder uden forudgående orientering til Kunden.

13. Fortrolighed

Hands, herunder dennes personale, er underlagt tavshedspligt for så vidt angår oplysninger om Kundens forhold, herunder Kundens kunder, omsætning, markedsføringsstrategi og lignende, som Hands måtte få kendskab til i forbindelse med opgavens udførelse.

14. Referencer

Hands har ret til at bruge Kunden og den for Kunden udførte opgave som reference i markedsføringsøjemed uden særskilt aftale herom eller betaling herfor.

Såfremt Kunden ikke ønsker at blive anvendt som reference, skal Kunden rette skriftlig henvendelse til Hands herom og bede om ikke at blive anvendt. Såfremt anvendelsen som reference er en del af en nærmere aftale med Kunden, herunder hvis Kunden har opnået et prisafslag eller anden fordel mod at blive brugt som reference, kan Kunden ikke frabede sig at blive brugt, medmindre Kunden betaler herfor. Prisen vil, såfremt Hands ikke har fremsendt tilbud til Kunden på den pågældende opgave uden brug af Kunden som reference, kunne fastsættes til Hands' normalpris for en lignende opgave.

Enhver brug af Kunden som reference skal ske loyalt og under hensyntagen til Kundens forretningshemmeligheder.

15. Databehandling

Hands er databehandler for Kunden. Særskilt databehandleraftale indgås senest samtidig med arbejdets påbegyndelse.

16. Ændringer

Hands kan foretage ændringer i nærværende handelsbetingelser, herunder fakturerings- og prisbetingelser, med 30 dages varsel. Eventuelle ændringer skal skriftligt adviseres til Kunden.

17. Immaterielle rettigheder

Kunden er indforstået med, at Hands besvarer alle immaterielle rettigheder til Produktet, herunder ophavsret, varemærkeret, designret og patentret, hvad enten sådanne rettigheder er registrerede eller foreligger på uregistreret grundlag.

Kunden får alene en ikke-eksklusiv brugsret til Produktet og Hands er dermed berettiget til at gøre brug af Produktet i forbindelse med salg til andre kunder.

18. Tvister og værneting

Enhver tvist, som måtte opstå mellem Parterne, er underlagt dansk ret.

Eventuelle tvister skal i første omgang søges løst mindeligt mellem Parterne. Opnås der ikke enighed, kan begge Parter indbringe sagen for domstolene. Sagen anlægges ved retten i Aarhus uanset hvem af Parterne, der anlægger sagen.

Opdateret d. 3. januar 2023.